Lees voor

Welkom in het Marechausseemuseum. Hier vindt u onze huisregels en algemene voorwaarden. 

HUISREGELS

Welkom in het Marechausseemuseum

Wat kunt u van ons verwachten:

• vriendelijke en behulpzame medewerkers
• cameratoezicht voor uw en onze veiligheid 
• dat er soms foto’s worden gemaakt t.b.v. promotie
• goede toegankelijkheid en faciliteiten voor mindervaliden
• een compleet dagje uit!

Wat vragen wij u:
Binnen in het museum
• de tentoonstellingsobjecten en vitrines niet aan te raken
• tassen op te bergen in een bagagekluisje. Alleen handtassen zijn toegestaan in het museum
• niet met flitser te fotograferen in de donkere ruimtes. Met statief alleen op aanvraag
• uw huisdieren thuis te laten (m.u.v. hulphonden)
• niet te eten, drinken of roken in de expositieruimtes. Eten en drinken is toegestaan in de coffee corner en de Multifunctionele ruimte en op de picknicktafels buiten
• toezicht te houden op uw kinderen: rennen, stoeien en schreeuwen is niet toegestaan
• groepen met een gemiddelde leeftijd onder de 18 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene
• schrijven of tekenen in het museum is toegestaan zolang daarvoor niet de muren of tentoonstellingsmaterialen als ondergrond worden gebruikt

Buiten op het museumterrein
• uw kinderen goed in de gaten te houden bij het beklimmen van de speeltoestellen
• uw afval in de afvalbakken te deponeren

 

Naast deze huisregels zijn de bezoekvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te lezen op onze website of te verkrijgen bij de kassa.

Veel plezier tijdens uw bezoek!

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen:
Definities
1.1 Het Marechausseemuseum: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Koninklijk Weeshuis, Weeshuiswal 9, 4116BR Buren, daaronder ook begrepen de Dependance, Weeshuiswal 4, Buren.

1.2 Bezoeker: een ieder die het museum betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of het raadplegen van de bibliotheekcollecties, of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in museum.

1.3 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het museum.

1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het museum.  

1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.6 Functionarissen van het museum: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het museum in opdracht.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het museum en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het museum in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Marechausseemuseum
3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het museum te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot museum ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het museum of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het museum, bij gebreke waarvan het museum de Bezoeker de toegang tot het museum kan ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het museum heeft betreden.

3.5 Tickets zijn geldig tot een jaar na uitgifte.

3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

3.7 Het museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs. 

4. Verblijf in het museum
4.1 Het verblijf van Bezoeker in het museum is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het museum gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het museum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat het museum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu's, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van formaat A4-tas en niet uitvouwbaar dient de Bezoeker af te geven bij de garderobe. Objecten van een grotere omvang kan het museum weigeren te bewaren. Het museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het museum.

4.5 Het museum is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het museumgebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het museum voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het museum kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk. 4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het museum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het museumgebouw verlaat.

5. Gedragscode
5.1 Bezoeker zal in het museumgebouw: a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen; b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur); c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft; d. niet roken; e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café; f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken; g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het museum. Gemaakte foto's, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3; h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het museum. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie.

5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 In het museumgebouw gemaakte foto's, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het museum, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie
6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het museum aan Bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal; 6 d. schade veroorzaakt door andere bezoekers; e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumgebouw.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Het museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het museum en wel: a. tot maximaal het door de verzekeraar van het museum aan het museum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel b. de ter zake van de schade door een derde aan het museum uitgekeerde vergoeding.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het museum in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht
8.1 Als overmacht voor het museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het museum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het museum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen
9.1 Door Bezoeker in het museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de informatiebalie van het museum.

9.2 Het museum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Buren.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het museum over de status van de vermeende eigenaar is het museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen. 

10. Klachtenregeling
10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen reserveringen@marechausseemuseum.nl.

10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht
11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het museum.

11.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het museum is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het museum voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland

Deel deze pagina